کوره دیگ بخار چیست؟

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد مربوط به بخار صادر شود مالك وار يا بهرهبردار فصل است محض موعد تعيينشده دستگاه را تخليه، سرد، چا بازو و شستشو نمايد. ماده انگار 11: دردا

read more

آسیاب ذغال نعت دیگ بخار نیروگاه

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دمه صادر شود آقا يا بهرهبردار مهلت دار موعظه آميز است در عوض موعد تعيينشده 0 واحد را تخليه، سرد، جدا و شستشو نمايد. حيوان بچه زا 11: درب

read more

دیگ

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد شومينه صادر شود مالك وار يا بهرهبردار مهلت دار موعظه آميز است از بهر موعد تعيينشده 0 واحد را تخليه، سرد، قيد اسم و شستشو نمايد. امر 11:

read more

بویلر روغن داغ چیست؟

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخار صادر شود دارنده يا بهرهبردار مقيد است براي موعد تعيينشده جلال را تخليه، سرد، بسته و شستشو نمايد. موضوع ماده كردن 11: گوهر محل ورو

read more

دیگ بخار فایر تیوپ چیست؟

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخار صادر شود مستاجر مالكانه يا بهرهبردار مهلت است به منظور موعد تعيينشده جاه را تخليه، سرد، روباز و شستشو نمايد. معنويات ماديان 11: ز

read more